Maciej Braun CR

Blog

O Autorze

wrzesień 21st, 2010

o. Maciej Braun CR – choć sam ma puste ręce – poma­ga. Choć sam nie­kie­dy przy­ga­szo­ny i smut­ny – obda­rza uśmie­chem. To zaraź­li­wy opty­mi­sta, wraż­li­wy na ludz­ką bie­dę, zako­cha­ny w ubo­gich i cho­rych, zatro­ska­ny o naj­mniej­szych, czę­stu­ją­cy dzie­ci cukier­ka­mi po Mszy św., spie­szą­cy do samot­nie umie­ra­ją­cych na zie­mi, nie­stru­dze­nie dzie­lą­cy się wia­rą, zasia­da­ją­cy z robot­ni­ka­mi do posił­ku, budu­ją­cy kościo­ły, słu­cha­ją­cy z uwa­gą… – tak reali­zu­je swo­je kapłań­skie mot­to – „Tobie dziś w ofie­rze ser­ce daję swe”.
Jest cichym misjo­na­rzem pokor­nie woła­ją­cym: Pomóż­cie mi poma­gać! Marzy o tym, aby jego para­fia­nie czu­li się waż­ni, potrzeb­ni i kocha­ni, aby żyli i umie­ra­li god­nie z Chry­stu­sem w ser­cu.

W swo­im dorob­ku lite­rac­kim posia­da takie książ­ki jak: „Ucho igiel­ne – jak uszyć życie”, „Sły­szy­cie” oraz „Wam­bu­ra – uro­dzo­ny w desz­czu”.

Pocho­dzi z Gro­dzi­ska Wiel­ko­pol­skie­go. Uro­dził się w Pozna­niu. Po matu­rze wstą­pił do Zgro­ma­dze­nia Zmar­twych­wstań­ców. W 2003 roku przy­jął świę­ce­nia kapłań­skie. Jako dusz­pa­sterz mło­dzie­ży w Byto­miu, a następ­nie w Wied­niu, wydał dwie pły­ty z zespo­ła­mi mło­dzie­żo­wy­mi.

Obec­nie jest pro­bosz­czem w Butia­mie w Tan­za­nii w Afry­ce wschod­niej.

Maciej Braun CR

Blog