Maciej Braun CR

Blog

Jezu Króluj Nam!

niedziela, 26 listopad 2017

Nie­dzie­la Chry­stu­sa Kró­la i Pana Wszech­świa­ta obfi­to­wa­ła w wie­le wyda­rzeń. Zgro­ma­dzi­li­śmy się na wspól­nej Eucha­ry­stii, pod­czas któ­rej czter­dzie­stu chło­pa­ków zosta­ło przy­ję­tych w poczet mini­stran­tów. Zło­ży­li swo­je przy­rze­cze­nia mini­stranc­kie i wyra­zi­li goto­wość do tego, by słu­żyć Panu przy Jego ołta­rzu. Jako iż nie mamy wystar­cza­ją­cej ilo­ści kom­ży, czy pele­ry­nek, nowi mini­stran­ci otrzy­ma­li koszul­ki świad­czą­ce o przy­na­leż­no­ści do gru­py litur­gicz­nej. Następ­nie każ­dy z nich otrzy­mał róża­niec by wzy­wał pomo­cy Naszej Mat­ki, któ­ra dla każ­de­go jest wspar­ciem i obro­ną.

Popo­łu­dniu dzie­ci ska­ka­ły w rytm tan­zań­skiej świec­kiej muzy­ki, bo to dla nich zor­ga­ni­zo­wa­na była dys­ko­te­ka. Odby­ła się ona w naszej nowej szkol­nej auli jesz­cze nie wykoń­czo­nej. Była spo­ra gru­pa dzie­cia­ków. Rado­ści i śmie­chu była co nie­mia­ra.

Maciej Braun CR

Blog