Maciej Braun CR

Blog

Piosenka Uboga

sobota, 16 wrzesień 2017

Pod­czas, gdy kobie­ty prze­ży­wa­ją dzień sku­pie­nia, a na budo­wie trwa wylew­ka, dają znać o sobie gło­śno nowi miesz­kań­cy na tere­nie para­fii. Są nimi dwa szcze­niacz­ki. Sucz­ka Saba, któ­rą już zna­cie i samiec Nane. Ten dru­gi jest o poło­wę mniej­szy od niej, ale będzie z nie­go zadzior­na sztu­ka. Za kil­ka mie­się­cy będą to duże i gło­śno szcze­ka­ją­ce psy. Jak to kie­dyś śpie­wa­li: Bra­cisz­ko­wie skrzy­dla­ci, chwal­cie Boga, bo czym my stwo­rze­nia zdo­ła­my odpła­cić, jeśli nie pio­sen­ką ubo­gą. Zatem niech i te stwo­rze­nia chwa­lą Boga swo­ją psią i szcze­ka­ją­cą pio­sen­ką. Świę­ty Fran­cisz­ku, módl się za nami

Maciej Braun CR

Blog