Maciej Braun CR

Blog

Ucho Igielne – książka Macieja Brauna

March 12th, 2013

ucho-igielne-fs8

„Książka jest próbą odpo­wie­dzi na pyta­nie: <> To co ude­rza natych­miast, kiedy zaczyna się pochła­niać tekst, to ‚nie­kle­chow­ski’ język, mnó­stwo przy­kła­dów i humor wyle­wa­jący się poza okładki książki. Oso­bi­ście nie spo­tka­łem książki, która mówi­łaby o życiu sakra­men­tal­nym w tak przy­stępny spo­sób. Ojciec Maciej zwraca uwagę na rze­czy, o któ­rych się nie mówi na kate­che­zie i na kazaniach.

Wydaje mi się, że książkę można prze­czy­tać jedym tchem i żało­wać, że nie ma moż­li­wo­ści zaczerp­nię­cia dru­giego. Po prze­czy­ta­niu jej można zoba­czyć wię­cej, a przede wszyst­kim zro­zu­mieć, że przez owocne prze­ży­wa­nie sakra­men­tów nasze życie staje się pięk­niej­sze, święt­sze, staje się ósmym sakramentem-sakramentem nor­mal­no­ści dnia codziennego.”

Rafał Szym­ko­wiak OFM Cap

Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie: “Jak owocnie korzystać z sakramentów, które dla życia są silnikami o atomowym napędzie?” To, co uderza natychmiast, kiedy zaczyna się pochłaniać tekst, to “nieklechdowski” język, mnóstwo przykładów i humor wylewajacy się poza okładki ksiażki.

sanctus.com.pl

Maciej Braun CR

Blog