Maciej Braun CR

Blog

Słyszycie? – książka o. Macieja Brauna

March 12th, 2013

slyszycie-fs8

Ks. Maciej Braun, zmar­twych­wsta­niec, pro­po­nuje nam kolejny raz spoj­rzeć na Słowo Boże i wysłu­chać je w inter­pre­ta­cji współ­cze­snego czło­wieka. Sam, doświad­czony pracą redak­cyjną w kato­lic­kim radio, misjami w Afryce, pracą z mło­dzieżą stu­dencką w Wied­niu, jest wyczu­lony na słowo, które powinno brzmieć współ­cze­śnie, zro­zu­miale i poru­szać gru­bo­skórną zwy­kle duszę nowo­cze­snych ludzi. Stara się jed­nak w niczym nie stra­cić mocy Słowa, które prze­ka­zał nam Bóg. I to jest naj­więk­sza war­tość jego reflek­sji i zadumy. Oby została wysłuchana.
ks. Andrzej Zwoliński

Skrót CR, widniejący przy oznacza: Congregatio a Ressurectione Domini Nostri Jesu Christi — Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Popularnie jednak zwane „Zmartwychwstańcami”.

Książka jest jednocześnie dziełem i prezentem od Duszpasterza Młodzieży w Wiedniu. Ojca Macieja Brauna poznałam dzięki mojej córce, dla której jest na obczyźnie nie tylko troskliwym opiekunem ale i duchowym przewodnikiem. Sam tytuł jest prowokacją wraz z pytaniem: Słyszycie? Dziwne, zwłaszcza dla kogoś kto ma zdrowe uszy. A jednak doświadczenie pokazuje, że można słyszeć i nie odebrać przekazu treściowego.

Tytuł charakteryzuje współczesne społeczeństwo, które zabiegane nie słyszy najważniejszych informacji. Bo cóż jest cenniejszego od odpowiedzi na pytania: Po co i jak żyć? Ojciec Maciej w swoich kazaniach pokazuje drogę, po której powinniśmy kroczyć jeśli chcemy osiągnąć pokój wewnętrzny. Podczas wędrówki są liczne ścieżki, które zawsze prowadzą do Boga.

Od bycia Dziećmi Bożymi kochanymi przez Stwórcę Ojciec Maciej zaczyna swą książkę. Tą informację nazywa wiadomością, które otrzymujemy dziesiątki razy w ciągu dnia. Ta powinna być oczywista bo wielokrotnie słyszana. Ale czy dotarła do nas? Bo jeśli tak to wszystko powinno być proste. A kto może powiedzieć, że jego życie jest łatwe? Często Ojciec Maciej będzie zadawał tytułowe pytanie namawiając do zatrzymania się nad sobą.Kazania te w dobie społeczeństwa informacyjnego są jak oaza na pustyni. Dzięki nim czujemy, że nie jesteśmy sami i że zyskaliśmy drogowskaz do zaspokojenia głodu miłości.

Recenzując książkę chciałabym wyrazić podziękowanie za wszystko, co Ojciec uczynił dla polskiej studiującej młodzieży w Wiedniu. Zwłaszcza, że wkrótce wyjeżdża na misje do umiłowanej Afryki by głosić naukę Jezusa Chrystusa. Może to paradoksalne ale wydaje mi się, że mieszkańcy Czarnego Lądu choć usłyszą ją po raz pierwszy to nie tylko ją usłyszą ale i dotrze do nich to, co najważniejsze. Autor często wspomina o zakochaniu Chrystusa w Tobie lub odwrotnie. A ja pokuszę się o stwierdzenie, że to Ojciec Maciej jest zakochany w Słowie, które głosi.

Choć trwają wakacje, ale jak ktoś powiedział : ”urlopu od Boga nigdy nie ma” to gorąco namawiam do lektury tych kazań. Są proste, „wpadające w ucho” i dzięki nim nie będziemy już „głusi”.

Jadwiga Matuszczak

Autor:

Maciej Braun CR

Blog