Maciej Braun CR

Blog

Wambura — książka o. Macieja Brauna

marzec 12th, 2013

wambura-fs8

Ta książ­ka to napraw­dę cen­ne uzu­peł­nie­nie dla prac prze­mie­rza­ją­cych kon­ty­nent zawo­do­wych repor­te­rów, ana­li­ty­ków, pro­za­ików. Afry­ka para­fial­na, w piguł­ce, pod lupą. Nie tyle kolej­na pró­ba ogar­nię­cia cało­ści, co zdję­cie pej­za­żu, któ­ry przy­no­si ze sobą nie­zna­ny niko­mu poza swo­im dusz­pa­ste­rzem czło­wiek. Barw­ny świat, o któ­rym nikt by się nie dowie­dział, gdy­by ojciec Maciek nie zechciał zapi­sać go, utrwa­lić, podać dalej. A ma on nie­praw­do­po­dob­ny zmysł obser­wa­cji, oko do deta­lu.
Szy­mon Hołow­nia

Maciej Braun CR

Blog