Maciej Braun CR

Blog

Ucho Igielne — książka Macieja Brauna

marzec 12th, 2013

ucho-igielne-fs8

Książ­ka jest pró­bą odpo­wie­dzi na pyta­nie: <> To co ude­rza natych­miast, kie­dy zaczy­na się pochła­niać tekst, to ‚nie­kle­chow­ski’ język, mnó­stwo przy­kła­dów i humor wyle­wa­jący się poza okład­ki książ­ki. Oso­bi­ście nie spo­tka­łem książ­ki, któ­ra mówi­łaby o życiu sakra­men­tal­nym w tak przy­stępny spo­sób. Ojciec Maciej zwra­ca uwa­gę na rze­czy, o któ­rych się nie mówi na kate­che­zie i na kaza­niach.

Wyda­je mi się, że książ­kę moż­na prze­czy­tać jedym tchem i żało­wać, że nie ma moż­li­wo­ści zaczerp­nię­cia dru­giego. Po prze­czy­ta­niu jej moż­na zoba­czyć wię­cej, a przede wszyst­kim zro­zu­mieć, że przez owoc­ne prze­ży­wa­nie sakra­men­tów nasze życie sta­je się pięk­niej­sze, święt­sze, sta­je się ósmym sakra­men­tem-sakra­men­tem nor­mal­no­ści dnia codzien­ne­go.”

Rafał Szym­ko­wiak OFM Cap

Książ­ka jest pró­bą odpo­wie­dzi na pyta­nie: „Jak owoc­nie korzy­stać z sakra­men­tów, któ­re dla życia są sil­ni­ka­mi o ato­mo­wym napę­dzie?” To, co ude­rza natych­miast, kie­dy zaczy­na się pochła­niać tekst, to „nie­klech­dow­ski” język, mnó­stwo przy­kła­dów i humor wyle­wa­ja­cy się poza okład­ki ksiaż­ki.

sanctus.com.pl

Maciej Braun CR

Blog