Maciej Braun CR

Blog

Pomóż mi pomagać

luty 23rd, 2011

Witaj Drogi Dobroczyńco!


Jeśli chcesz mi poma­gać, zapra­szam do współ­pra­cy! Możesz wpła­cać jaką­kol­wiek walu­tę, możesz to zro­bić dro­gą inter­ne­to­wą lub udać się do swo­je­go ban­ku i tam ci pomo­gą doko­nać for­mal­no­ści. Już teraz dzię­ku­ję za two­je szczo­dre ser­ce. Każ­de­go ostat­nie­go dnia mie­sią­ca cele­bru­ję Mszę Swię­tą za wszyst­kich dar­czyń­ców, a w tym i za Cie­bie. Jeśli doko­nasz wpła­ty lub masz jakie­kol­wiek pyta­nia, pisz: maciekcr@gmail.com.

Z podzię­ko­wa­niem i ser­decz­nym pozdro­wie­niem
o. Maciek CR

Kon­to walu­to­we Euro, wpła­ta dla:

Maciej Braun
84 1090 1782 0000 0001 1414 0757
IBAN PL84 1090 1782 0000 0001 1414 0757
Swift Code: WBKPPLPP
1 oddział w Cie­szy­nie
ul. Sta­ry Targ 1, 43 – 400 Cie­szyn

Kon­to w zło­tów­kach
IBAN PL29109013620000000121051974
Swift Code WBKPPLPP

Maciej Braun CR

Blog