Maciej Braun CR

Blog

Pokea Zawadi — książka o. Macieja Brauna

luty 26th, 2014

pokea_zawadi-fs8Przyj­mij pre­zent!

Pew­nej cie­płej, choć desz­czo­wej afry­kań­skiej nocy spo­kój miesz­kań­ców tan­zań­skiej wio­ski, poło­żo­nej wśród zie­lo­nych pagór­ków, prze­ry­wa tajem­ni­czy odgłos. Odkry­cie, jakie­go wte­dy doko­nu­ją odmie­nia losy małe­go zawi­niąt­ka, któ­re­go burz­li­wa histo­ria udo­wod­ni wkrót­ce, że wię­zy przy­jaź­ni nie zna­ją ani barier pocho­dze­nia, ani kolo­ru skó­ry, a potęż­na miłość Stwór­cy doko­nu­je rze­czy z pozo­ru nie­moż­li­wych.

Ta opar­ta na praw­dzi­wej histo­rii rdzen­ne­go Tan­zań­czy­ka opo­wieść o tym, jak wie­le cudów może wyda­rzyć się, kie­dy otwo­rzy­my się na dobro, kie­dy przyj­mie­my pre­zent, udo­wad­nia, że war­to zaufać Bogu i dru­gie­mu czło­wie­ko­wi, pomi­mo bez­na­dziej­nej – wyda­wa­ło­by się – sytu­acji. Życio­we pery­pe­tie mło­de­go Afry­kań­czy­ka, napi­sa­ne lek­kim pió­rem, przy­bli­ża­ją nam życie codzien­ne jego bli­skich i zna­jo­mych, warun­ki życia i tra­dy­cje, jakie obo­wią­zu­ją w tam­tej, jak­że mało zna­nej świa­tu czę­ści glo­bu. Przede wszyst­kim jed­nak, uświa­da­mia­ją nam, jak bar­dzo jeste­śmy do sie­bie podob­ni, pomi­mo róż­nic bio­lo­gicz­nych i kul­tu­ro­wych: bez wzglę­du na kolor skó­ry i zwy­cza­je tar­ga­ją nami podob­ne tro­ski i drze­mią w nas te same pra­gnie­nia – poczu­cia bez­pie­czeń­stwa i sen­su ist­nie­nia, kocha­nia i bycia kocha­nym.

Maciej Braun CR

Blog