Maciej Braun CR

Blog

Matko Różańca Świętego…

sobota, 7 październik 2017

Mat­ka Boża Różań­co­wa zro­bi­ła nam nie­sa­mo­wi­tą nie­spo­dzian­kę. Dziś w dzień jej świę­ta odby­ło się uro­czy­sta Msza Świę­ta. Pod­czas jej mia­ły miej­sce nastę­pu­ją­ce wyda­rze­nia. Do wspól­no­ty para­fial­nej zosta­li przy­ję­ci nowi chrze­ści­ja­nie. Sie­dem par zawar­ło sakra­men­tal­ny zwią­zek mał­żeń­ski. Pod koniec Eucha­ry­stii, róża­niec, któ­ry wędru­je od domu do domu został prze­ka­za­ny wspól­no­cie św. Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus. To wśród tej wspól­no­ty modli­tew­nej teraz krą­żyć i wędro­wać będzie od domu do domu, wzy­wa­jąc wszyst­kich do różań­co­wej modli­twy. Bogu Niech Będę dzię­ki. Mat­ko Różań­ca Świę­te­go — Poma­gaj nam nie­ustan­nie.

Żerdzie i organy

środa, 27 wrzesień 2017

Kolej­ny krok do przo­du. Z dzi­siej­szym dniem zaczy­na powsta­wać dach. W kolej­no­ści, naj­pierw nad aulą szkol­ną, dalej nad poszcze­gól­ny­mi kla­sa­mi. Robot­ni­cy wszyst­kie pra­ce wyko­nu­ją ręcz­nie, bez żad­nych wspo­ma­ga­ją­cych sprzę­tów czy dźwi­gów. Mimo to, spra­wy idą do przo­du i wyda­je się, że idzie im to spraw­nie. Pro­szę was o modli­twę w ich inten­cji, aby bez­piecz­nie zosta­ły wykoń­czo­ne pra­ce na wyso­ko­ściach. Kolej­na dobra wia­do­mość to taka, że wczo­raj uda­ło mi się przy­wieźć do para­fii solid­ne orga­ny. Co praw­da uży­wa­ne, ale głos wyda­ją solid­ny i bas jest jak nale­ży. Bogu i wszyst­kim dobrym ludziom ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia. Pamię­taj­cie o nas w modli­twie i ofie­rze. Bóg Zapłać.

Wychowywać, chroniąc przed ostrym słońcem Tananii

sobota, 23 wrzesień 2017

Moja trze­cia wizy­ta w pięk­nym zakąt­ku zie­mi, kto­re­mu na imię Tan­za­nia (nb. powierz­nia kra­ju jest trzy razy więk­sza od Pol­ski) połą­czo­na jest ze świę­to­wa­niem pięt­na­sto­le­cia pra­cy misyj­nej zmar­twych­wstań­ców na Czar­nym Lądzie oraz uro­czy­sto­ścia­mi wmu­ro­wa­nia kamie­nia węgiel­ne­go pod budo­wę szko­ły pod­sta­wo­wej w Buhem­bie i poświę­ce­nia budyn­ków Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Moro­go­ro. Dzi­ȩki pra­cy naszych Misjo­na­rzy oraz wspar­ciu wie­lu osób dobrej woli tak­że tutaj urze­czy­wist­nia się wizja Słu­gi Boże­go Bog­da­na Jań­skie­go, dla któ­re­go spra­wa­mi prio­ry­te­to­wy­mi były solid­na for­ma­cja kan­dy­da­tów do kapłań­stwa i laika­tu oraz sze­ro­ko rozu­mia­ny apo­sto­lat wycho­wa­nia, inte­gral­nie połą­czo­ny z pra­cą para­fial­ną. Nasz Zało­ży­ciel był głę­bo­ko prze­ko­na­ny, że kształ­ce­nie w duchu chrze­ści­jań­skim zapew­ni przede wszyst­kim har­mo­nię w rodzi­nach, a tak­że przy­czy­ni się do wycho­wa­nia kato­lic­kich elit wsród osób świec­kich, nie­zbęd­nych w dzie­le odno­wy spo­łe­czeństw.

Tan­za­nia jest dla zmar­twych­wstań­ców praw­dzi­wym wyzwa­niem. Naj­pierw dla­te­go, że two­rzą się tu dopie­ro struk­tu­ry para­fial­ne. I tak, na przy­kład, wspól­no­ta kato­lic­ka w Buhem­bie, któ­ra zawią­za­ła siȩ w roku 1956, cze­ka­ła aż pięć­dzie­siąt dzie­więć lat na utwo­rze­nie para­fii. Od roku 2015, w krót­kim okre­sie cza­su, zdą­ży­ło się tu wyda­rzyć bar­dzo wie­le. Sta­ła obec­ność kapła­na spo­wo­do­wa­ła ogrom­ne oży­wie­nie pra­cy dusz­pa­ster­skiej, któ­re prze­kła­da siȩ na licz­bę wier­nych uczest­ni­czą­cych w litur­gii. Być może już nie­ba­wem wspól­no­ta para­fial­na zosta­nie „przy­mu­szo­na” do roz­bu­do­wy obec­ne­go kościo­ła. Ojciec Maciej Braun, reali­zu­jąc myśl Bog­da­na Jań­skie­go, zor­ga­ni­zo­wał przed­szko­le, któ­re w tym tygo­dniu zain­au­gu­ro­wa­ło dru­gi rok swo­jej dzia­łal­no­ści i roz­po­czął budo­wę szko­ły pod­sta­wo­wej! Poziom kształ­ce­nia w szko­łach publicz­nych pozo­sta­wia bar­dzo wie­le do życze­nia, dla­te­go dobra szko­ła kato­lic­ka sta­nie się ogrom­ną szan­są dla tutej­szych dzie­ci i mło­dzie­ży na roz­wi­ja­nie otrzy­ma­nych w darze zdol­no­ści i talen­tów oraz pod­ję­cie dal­szej nauki. Taka szko­ła pomo­że ponad­to samym rodzi­com zmie­nić ich nasta­wie­nie do zdo­by­wa­nia wie­dzy. Wie­lu z nich nie uczęsz­cza­ło do żad­nej szko­ły i uwa­ża, że naj­waż­niej­sza jest pra­ca. Stąd dzie­ci bar­dzo czę­sto zamiast się uczyć, pozo­sta­ją w domach i wyko­nu­ją obo­wiąz­ki doro­słych.

Oglą­da­jąc bar­dziej wni­kli­wie twa­rze tan­zań­skich dzie­ci moż­na dostrzec w nich tak­że powa­gę, smu­tek i cier­pie­nie. Nawet uśmiech­nię­te buzie nie są wca­le ozna­ką, że czu­ją się kocha­ne i akcep­to­wa­ne; że mają poczu­cia bez­pie­czeń­stwa i są szczę­śli­we. W cza­sie moje­go poby­tu w Buhem­bie spo­tka­łem panią Stel­lę ze szko­ły ewan­ge­li­za­cyj­nej AGAPE, któ­ra pro­wa­dzi­ła w para­fii kurs dla kobiet. W roz­mo­wie wyzna­ła, że podob­nie jak więk­szość dzie­ci w tym kra­ju (a jest ich bar­dzo dużo), zosta­ła wycho­wa­na pod ostrym tan­zań­skim słoń­cem. Zna­czy to, że wycho­wa­niu towa­rzy­szy­ła suro­wość, dystans i brak rodzi­ciel­skich uczuć. Mowi­ła, że nie pami­ȩta mat­czy­nych poca­łun­ków, piesz­czot czy przy­tu­leń. A prze­cież miłość Boża obja­wia siȩ tak­że w miło­ści ludz­kiej. Jest to kolej­ny obszar ewan­ge­li­za­cji: wycho­wy­wać doro­słych do odpo­wie­dzial­ne­go rodzi­ciel­stwa, bo nie sztu­ką jest począć i uro­dzić, ale wycho­wać na dobre­go, mądre­go i szczȩśli­we­go czło­wie­ka. Przy­po­mi­nać, że to dzi­ȩki rodzi­com dziec­ko pozna­je miłość i dobroć Boga, doświad­cza jego obec­no­ści w każ­dym wyda­rze­niu swo­je­go życia.

Zachę­cam do modli­twy w inten­cji dzie­ła misyj­ne­go zmar­twych­wstań­ców w Tan­za­nii i za Misjo­na­rzy. Jak widzi­cie ich pra­ca jest nie­zwy­kle istot­na dla odno­wy tego spo­łe­czeń­stwa. Wam wszyst­kim nato­miast życzę, aby fun­da­men­tal­na praw­da o bez­wa­run­ko­wej miło­ści Boga była umoc­nie­niem waszej wia­ry, źró­dłem nadziei i siły na każ­dy dzień.

o.Bernard Hyl­la CR

Moro­go­ro, 24 wrze­śnia 2017

Słowa podziękowania

niedziela, 17 wrzesień 2017

Tabli­ca upa­mięt­nia­ją­ca dzień wmu­ro­wa­nia kamie­nia węgiel­ne­go zosta­ła wyko­na­na z plek­sy. Dzię­ki pomo­cy Janu­sza i Mar­ci­na jest ona wyko­na­na w trój­wy­mia­rze z lite­ra­mi przy­kle­jo­ny­mi do niej. Za ich pomoc i gra­ficz­ną pora­dę dzię­ku­ję. Nie zabra­kło rzecz jasna nazwi­ska tego któ­ry wmon­to­wa­nia doko­nał i daty tego wyda­rze­nia. Jak już pisa­łem, tabli­cę odsło­nił o. Ber­nard Hyl­la CR, Gene­rał nasze­go zgro­ma­dze­nia w latach 2011 — 2017.

Jako wspól­no­ta para­fial­na jeste­śmy Mu ogrom­nie wdzięcz­ni za otwar­ty umysł i wizję przy­szło­ści CR-ów w Tan­za­nii. To On wyra­ził zgo­dę na podział para­fii w Butia­mie i pod­pi­sał umo­wę na utwo­rze­nia nowej para­fii z bisku­pem Die­ce­zji Muso­ma. Po jego uśmie­chu i rado­ści ze widać, że cie­szy się z tej decy­zji. Niech Bóg Ojcu Ber­nar­do­wi bło­go­sła­wi w Jego nowej para­fial­nej posłu­dze w Mon­te­ce­lio.

Kamien wmurowany

niedziela, 17 wrzesień 2017

Nie­dzie­la dzi­siej­sza to prze­łom i radość w naszej para­fii. Gene­rał nasze­go zgro­ma­dze­nia o. Ber­nard Hyl­la CR doko­nał uro­czy­stej insta­la­cji kamie­nia węgiel­ne­go pod budo­wę szko­ły. Mimo iż pra­cy przed nami spo­ro, to i tak radość ogrom­na. Oczy­wi­ście nie było to otwar­cie, ono nastą­pi po zakoń­cze­niu budo­wy. Wam kocha­ni dzię­ku­ję za wszel­kie dobro i poma­gaj­cie nam, bez was nie damy sobie rady.

Maciej Braun CR

Blog