Maciej Braun CR

Blog

J 21, 15 – 19

piątek, 10 czerwiec 2011

Pyta­nie o miłość zawsze pozo­sta­nie aktu­al­ne. Na prze­strze­ni wie­ków, zmie­nia­ły się sys­te­my, tech­ni­ka szła do przo­du, a to pyta­nie cią­gle pozo­sta­wa­ło nie­zmien­ne.
Czy mnie kochasz? To samo pyta­nie zada­je dziś Jezus Pio­tro­wi — czy kocha. Sta­wia kolej­ne, czy kocha wię­cej ani­że­li inni. Miłość na zawsze pozo­sta­nie tajem­ni­cą. Piotr odpo­wia­da: „Ty wszyst­ko wiesz”. Pro­ste pyta­nie i pro­sta odpo­wiedź, a tak wie­le zmie­nia. Jak wie­lu do dziś nie zada­ło tego pyta­nia dru­giej oso­bie, nie zada­ło tego pyta­nia same­mu sobie.
Zapy­taj dziś sie­bie czy kochasz. Jeśli obok cie­bie jest oso­ba, któ­rą wybra­łeś, zapy­taj sie­bie czy kochasz, czy to może już przy­zwy­cza­je­nie. Jeśli wybra­łeś inną dro­gę, zapy­taj czy kochasz wystar­cza­ją­co moc­no by trwać. Pyta­nie pozo­sta­nie zawsze aktu­al­ne. Kochać — jak to łatwo powie­dzieć — trud­niej wyko­nać.
Kochaj moc­no Daw­cę Miło­ści, resz­ta przyj­dzie sama.

Autor: admin
Kategoria:

Maciej Braun CR

Blog