Maciej Braun CR

Blog

J 17, 20 – 26

czwartek, 9 czerwiec 2011

Brak jed­no­ści na świe­cie, brak jed­no­ści w naszych rodzi­nach, szko­łach, miej­scach pra­cy, klasz­to­rach, die­ce­zjach, brak jed­no­ści w nas samych. Rze­czy­wi­ście jed­ność jest dzie­łem Ducha, któ­re­go ocze­ku­je­my. Jezus modli się za nas, aby­śmy byli jed­no. Pomóż­my Mu zatem. Skończ­my z wiecz­ny­mi kłót­nia­mi, pre­ten­sja­mi, prze­ga­dy­wa­niem się, z wal­ką na sło­wa. Prze­cież każ­dy z nas chce żyć nor­mal­nie. Pro­śmy, aby nam się uda­ło wal­czyć każ­de­go dnia o pokój i jed­ność, nawet kosz­tem zre­zy­gno­wa­nia z sie­bie. A może przede wszyst­kim???

Autor: admin
Kategoria:

Maciej Braun CR

Blog