Maciej Braun CR

Blog

J 17, 11 — 19

środa, 8 czerwiec 2011

Ale nas zbaw ode złe­go”. Jezus pro­si, aby Ojciec ustrzegł nas od wszel­kie­go zła. Aby tak się sta­ło, skła­da w ofie­rze za nas swo­je życie. Zatem i my strzeż­my się wszel­kie­go zła, tego wszyst­kie­go co nas od Boga odda­la. Dia­beł ist­nie­je i pró­bu­je poplą­tać nam naszą codzien­ność i nasze życie. Nie daj­my się. Jest to moż­li­we, jeśli sta­nie­my w praw­dzie o sobie samym. Bóg zna nasze ser­ca, nie uda­waj­my tych, któ­ry­mi nie jeste­śmy. Praw­da wyzwo­li nas samych. Uni­kaj­my wszel­kie­go zła, a ją odkry­je­my.

Autor: admin
Kategoria:

Maciej Braun CR

Blog