Maciej Braun CR

Blog

(Polski) Pierwszy Piątek

Friday, 5 May 2017

Pią­ty dzień maja to pierw­szy pią­tek mie­sią­ca. Jak to jest w zwy­cza­ju, odwie­dzam cho­rych w para­fii. Star­si ludzie cze­ka­ją na mnie od rana, jak się spóź­nię dzwo­ni tele­fon z pyta­niem, czy się gdzieś po dro­dze nie zgu­bi­łem. W fatal­nych warun­kach cho­rzy żyją, bez prą­du, wody, dostę­pu do leków. Za każ­dym razem jak wra­cam do domu poja­wia­ją się w moim ser­cu i gło­wie pyta­nia. Czy tak być musi, w sumie nie­spra­wie­dli­wy ten świat. Po połu­dniu wszyst­kich pole­cam pod­czas modli­twy na koron­ce do Boże­go Miło­sier­dzia. Dla Jego bole­snej męki miej miło­sier­dzie dla nas i całe­go świa­ta.

Maciej Braun CR

Blog