Maciej Braun CR

Blog

Wakacje czas zacząć

czwartek, 7 grudzień 2017

I oto po raz pierw­szy prze­ży­wa­li­śmy zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się od Eucha­ry­stii. Nie­ste­ty musie­li­śmy ją opóź­nić, gdyż spadł ogrom­ny deszcz. Dro­gi nasze nie są z asfal­to­we więc spa­cer, czy jaz­da bo bło­cie glin­nym nie nale­ży do łatwych. Pierw­szą czyn­no­ścią jaką nale­ży wyko­nać po dotar­ciu do para­fii to umy­cie nóg. Zatem z małym pośli­zgiem ale zaczę­li­śmy.
Pro­wa­dze­nie litur­gii nale­ża­ło do dzie­ci. Wcze­śniej tydzień ćwi­czy­ły wspól­nie śpiew i muszę przy­znać, że mimo iż lek­ko był „krzy­cza­ny” wyszło im cał­kiem nie­źle. Po Eucha­ry­stii uda­li­śmy się do auli szkol­nej. Pierw­szy raz został ona uży­ta, jesz­cze schną mury, nie ma kolo­rów ani krze­seł, ale już mogli­śmy bez­piecz­nie i pod dachem świę­to­wać. Dzie­ci poka­za­ły nam co robi­ły przez cały czas w szko­le, oczy­wi­ście całość była w języ­ku angiel­skim. Rodzi­cie sie­dzie­li i obser­wo­wa­li w ciszy bo….nie rozu­mie­li.
Po krót­kich wystę­pach, star­sza­ki któ­re zaczną kolej­ny etap edu­ka­cji (w naszej nowej szko­le) otrzy­ma­ły dyplo­my. A ci któ­rym poszło naj­le­piej otrzy­ma­li skrom­ne pre­zen­ty, Dzie­ci ode­bra­ły też gra­tu­la­cje i życze­nia od swo­ich kole­gów z Pol­ski w posta­ci lau­rek. Ucznio­wie opu­ści­li aulę a rodzi­ce zosta­li na zebra­ni pod­czas któ­re­go każ­dy rodzic mógł zapo­znać się z postę­pa­mi jakie jego dziec­ko ma w szko­le. Była też moż­li­wość poroz­ma­wia­nia z nauczy­cie­lem. Wszyst­ko zakoń­czył wspól­ny obiad i oczy­wi­ście obo­wiąz­ko­wo soda, czy jak kto woli gazo­wa­ny napój.
Zaczy­na­ją się waka­cje, rzecz jasna dzie­ci nie jadą nigdzie będzie­my pró­bo­wa­li jakoś im ten czas zor­ga­ni­zo­wać. Wszyst­kim wam dro­dzy rodzi­ce adop­cyj­ni w imie­niu dzie­cia­ków ser­decz­nie dzię­ku­ję.

Jezu Króluj Nam!

niedziela, 26 listopad 2017

Nie­dzie­la Chry­stu­sa Kró­la i Pana Wszech­świa­ta obfi­to­wa­ła w wie­le wyda­rzeń. Zgro­ma­dzi­li­śmy się na wspól­nej Eucha­ry­stii, pod­czas któ­rej czter­dzie­stu chło­pa­ków zosta­ło przy­ję­tych w poczet mini­stran­tów. Zło­ży­li swo­je przy­rze­cze­nia mini­stranc­kie i wyra­zi­li goto­wość do tego, by słu­żyć Panu przy Jego ołta­rzu. Jako iż nie mamy wystar­cza­ją­cej ilo­ści kom­ży, czy pele­ry­nek, nowi mini­stran­ci otrzy­ma­li koszul­ki świad­czą­ce o przy­na­leż­no­ści do gru­py litur­gicz­nej. Następ­nie każ­dy z nich otrzy­mał róża­niec by wzy­wał pomo­cy Naszej Mat­ki, któ­ra dla każ­de­go jest wspar­ciem i obro­ną.

Popo­łu­dniu dzie­ci ska­ka­ły w rytm tan­zań­skiej świec­kiej muzy­ki, bo to dla nich zor­ga­ni­zo­wa­na była dys­ko­te­ka. Odby­ła się ona w naszej nowej szkol­nej auli jesz­cze nie wykoń­czo­nej. Była spo­ra gru­pa dzie­cia­ków. Rado­ści i śmie­chu była co nie­mia­ra.

Odpust

niedziela, 22 październik 2017

I tak oto w dniu dzi­siej­szym skoń­czy­ło się świę­to­wa­nie. Nasz para­fia świę­to­wa­ła swój dzień odpu­stu, a na doda­tek dzi­siej­sza nie­dzie­la to nie­dzie­la misyj­na. Zatem w szcze­gól­ny spo­sób obej­mu­je się pamię­cią misję i misjo­na­rzy. Zatem pole­cam się waszej modli­twie i nie tyl­ko. Kościół oka­zał się dla nas za mały. Pod­czas Eucha­ry­stii mło­dzi przy­ję­li sakra­ment bierz­mo­wa­nia. Po Eucha­ry­stii nie zabra­kło wystę­pów, śpie­wów a wszyst­ko zakoń­czy­ło się wspól­nym obia­dem. Świę­ty Janie Paw­le II nasz patro­nie módl się za nami.

Wizytacja

sobota, 21 październik 2017

Wczo­raj popo­łu­dniu z naszej para­fii roz­po­czę­li­śmy wizy­ta­cję bisku­pa. Zawi­tał do nas biskup die­ce­zji Muso­ma bp.Michael Mson­gan­zi­la. Potrwa ona do ponie­dział­ku. Biskup będzie świę­to­wał z nami nasze dru­gie uro­dzi­ny. Jutro dzień odpu­sty para­fial­ne­go. Gło­wa die­ce­zji będzie prze­wod­ni­czyć uro­czy­stej sumie odpu­sto­wej. Pod­czas mszy 107 osób przyj­mie sakra­ment bierz­mo­wa­nia. Dziś nasz gość wizy­to­wał jed­na z wio­sek dojaz­do­wych. Licz­nie zebra­ni wier­ni jak sami powie­dzie­li, pierw­szy raz widzie­li na wła­sne oczy bisku­pa. Nato­miast popo­łu­dniem wspól­nie zgro­ma­dzi­li­śmy się przed gro­tą Mat­ki Bożej my odmó­wić róża­niec. Pole­ca­my was w naszych modli­twach, niech dobry Bóg nie­ustan­nie Wam bło­go­sła­wi za wszel­kie dobro, któ­re przez wasze ręce dzie­je się w naszej para­fii.

Królowa różańca

środa, 11 październik 2017

Z różań­cem w ręku i śpie­wem na ustach wędru­je­my od domu do domu. Nasz duży róża­niec prze­mie­rza para­fię. Co cie­ka­we, do domów zapra­sza­ją nas nie tyl­ko kato­li­cy, ale i poga­nie. Zda­rza się, że są to rów­nież wyznaw­cy innych reli­gii. Moc różań­ca „powa­la”, wszy­scy są ser­decz­ni i bar­dzo gościn­ni. Wcho­dzi­my do każ­de­go domu. Dziś kolej­na wspól­no­ta prze­ję­ła róża­niec. W godzi­nach popo­łu­dnio­wych modli­li­śmy się wspól­nie pod­czas Eucha­ry­stii, dzię­ku­jąc za wszel­kie łaski i pro­sząc o dobre owo­ce naszej wędrów­ki. Jutro kolej­ny dzień. Każ­de­go popo­łu­dnia o 18.00 gro­ma­dzi­my się przy naszej gro­cie para­fial­nej, aby zano­sić proś­by i bła­ga­nia, za pośred­nic­twem Mat­ki Bożej Różań­co­wej.
Pra­ce budow­la­ne trwa­ją. Powsta­ją kolej­ne kon­struk­cje dacho­we i budo­wa­ne są toa­le­ty. Pole­ca­my Was wszyst­kich w naszych modli­twach. Pamię­taj­cie o nas modli­twą i ofia­rą.

Kró­lo­wo Różań­ca Świę­te­go módl się za nami.

Maciej Braun CR

Blog