Maciej Braun CR

Blog

Rury PCV i woda

środa, 28 październik 2015

Dzi­siej­szy dzień przy­niósł kolej­ne zmia­ny i postę­py. Rury zbie­ra­ją­ce wodę zosta­ły umiesz­czo­ne we wcze­śniej wyko­pa­nym rowie. Woda będzie prze­ka­zy­wa­na przez stu­dzien­ki zbior­cze, któ­rych będzie pięć na całej dłu­go­ści linii wod­nej. Teraz pozo­sta­je nam cze­kać na wyschnię­cie zbior­ni­ka, wyrów­na­nie tere­nu a potem już zbie­ra­nie wody.

Prace wykończeniowe

wtorek, 27 październik 2015

Pra­ce nad zbior­ni­kiem wod­nym zosta­ły zakoń­czo­ne. Jest otyn­ko­wa­ny, a do każ­dej z komór zało­żo­ne zosta­ły wła­zy. W tym tygo­dniu zosta­ną pod­łą­czo­ne rury, któ­re będą zbie­rać wodę z dachu kościo­ła i z dachu nowi­cja­tu. Ryn­ny odpo­wied­nio wcze­śniej zosta­ły przy­go­to­wa­ne. Pom­pa prze­pom­po­wu­ją­ca wodę do wie­ży ciśnień już zaku­pio­na. Pozo­sta­je tyl­ko cze­kać aż zbior­nik wyschnie, a potem już cie­szyć się wle­wa­ją­cą się do nie­go wodą.

Nadal was o modli­twę i pomoc pro­si­my a i za wszyst­ko z ser­ca dzię­ku­je­my.

Działamy dalej

piątek, 23 październik 2015

Dzi­siej­szy dzień jest wyjąt­ko­wym.

Po pierw­sze dla­te­go, że wresz­cie zaczę­ło padać, odży­ła roślin­ność i jest czym oddy­chać. Po tulu dniach ducho­ty i potów wresz­cie się zaczę­ło. Jeśli Pan Bóg da nam tą łaskę, padać powin­no do lute­go, to pozwo­li nam na zbie­ra­nie wody a i upra­wia­nie pól.

Na dzi­siej­szą wylew­kę wypo­ży­czy­li­śmy z mia­sta beto­niar­kę, któ­ra ma sil­nik i dzia­ła na ropę, dzię­ki cze­mu nie ma mowy o mie­sza­niu zapra­wy ręko­ma.

Dzia­ła­my dalej, Bogu za wszyst­ko dzię­ku­jąc.

Maciej Braun CR

Blog