Maciej Braun CR

Blog

Wakacje czas zacząć

czwartek, 7 grudzień 2017

I oto po raz pierw­szy prze­ży­wa­li­śmy zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się od Eucha­ry­stii. Nie­ste­ty musie­li­śmy ją opóź­nić, gdyż spadł ogrom­ny deszcz. Dro­gi nasze nie są z asfal­to­we więc spa­cer, czy jaz­da bo bło­cie glin­nym nie nale­ży do łatwych. Pierw­szą czyn­no­ścią jaką nale­ży wyko­nać po dotar­ciu do para­fii to umy­cie nóg. Zatem z małym pośli­zgiem ale zaczę­li­śmy.
Pro­wa­dze­nie litur­gii nale­ża­ło do dzie­ci. Wcze­śniej tydzień ćwi­czy­ły wspól­nie śpiew i muszę przy­znać, że mimo iż lek­ko był „krzy­cza­ny” wyszło im cał­kiem nie­źle. Po Eucha­ry­stii uda­li­śmy się do auli szkol­nej. Pierw­szy raz został ona uży­ta, jesz­cze schną mury, nie ma kolo­rów ani krze­seł, ale już mogli­śmy bez­piecz­nie i pod dachem świę­to­wać. Dzie­ci poka­za­ły nam co robi­ły przez cały czas w szko­le, oczy­wi­ście całość była w języ­ku angiel­skim. Rodzi­cie sie­dzie­li i obser­wo­wa­li w ciszy bo….nie rozu­mie­li.
Po krót­kich wystę­pach, star­sza­ki któ­re zaczną kolej­ny etap edu­ka­cji (w naszej nowej szko­le) otrzy­ma­ły dyplo­my. A ci któ­rym poszło naj­le­piej otrzy­ma­li skrom­ne pre­zen­ty, Dzie­ci ode­bra­ły też gra­tu­la­cje i życze­nia od swo­ich kole­gów z Pol­ski w posta­ci lau­rek. Ucznio­wie opu­ści­li aulę a rodzi­ce zosta­li na zebra­ni pod­czas któ­re­go każ­dy rodzic mógł zapo­znać się z postę­pa­mi jakie jego dziec­ko ma w szko­le. Była też moż­li­wość poroz­ma­wia­nia z nauczy­cie­lem. Wszyst­ko zakoń­czył wspól­ny obiad i oczy­wi­ście obo­wiąz­ko­wo soda, czy jak kto woli gazo­wa­ny napój.
Zaczy­na­ją się waka­cje, rzecz jasna dzie­ci nie jadą nigdzie będzie­my pró­bo­wa­li jakoś im ten czas zor­ga­ni­zo­wać. Wszyst­kim wam dro­dzy rodzi­ce adop­cyj­ni w imie­niu dzie­cia­ków ser­decz­nie dzię­ku­ję.

Maciej Braun CR

Blog