Maciej Braun CR

Blog

Królowa różańca

środa, 11 październik 2017

Z różań­cem w ręku i śpie­wem na ustach wędru­je­my od domu do domu. Nasz duży róża­niec prze­mie­rza para­fię. Co cie­ka­we, do domów zapra­sza­ją nas nie tyl­ko kato­li­cy, ale i poga­nie. Zda­rza się, że są to rów­nież wyznaw­cy innych reli­gii. Moc różań­ca „powa­la”, wszy­scy są ser­decz­ni i bar­dzo gościn­ni. Wcho­dzi­my do każ­de­go domu. Dziś kolej­na wspól­no­ta prze­ję­ła róża­niec. W godzi­nach popo­łu­dnio­wych modli­li­śmy się wspól­nie pod­czas Eucha­ry­stii, dzię­ku­jąc za wszel­kie łaski i pro­sząc o dobre owo­ce naszej wędrów­ki. Jutro kolej­ny dzień. Każ­de­go popo­łu­dnia o 18.00 gro­ma­dzi­my się przy naszej gro­cie para­fial­nej, aby zano­sić proś­by i bła­ga­nia, za pośred­nic­twem Mat­ki Bożej Różań­co­wej.
Pra­ce budow­la­ne trwa­ją. Powsta­ją kolej­ne kon­struk­cje dacho­we i budo­wa­ne są toa­le­ty. Pole­ca­my Was wszyst­kich w naszych modli­twach. Pamię­taj­cie o nas modli­twą i ofia­rą.

Kró­lo­wo Różań­ca Świę­te­go módl się za nami.

Maciej Braun CR

Blog