Maciej Braun CR

Blog

Matko Różańca Świętego…

sobota, 7 październik 2017

Mat­ka Boża Różań­co­wa zro­bi­ła nam nie­sa­mo­wi­tą nie­spo­dzian­kę. Dziś w dzień jej świę­ta odby­ło się uro­czy­sta Msza Świę­ta. Pod­czas jej mia­ły miej­sce nastę­pu­ją­ce wyda­rze­nia. Do wspól­no­ty para­fial­nej zosta­li przy­ję­ci nowi chrze­ści­ja­nie. Sie­dem par zawar­ło sakra­men­tal­ny zwią­zek mał­żeń­ski. Pod koniec Eucha­ry­stii, róża­niec, któ­ry wędru­je od domu do domu został prze­ka­za­ny wspól­no­cie św. Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus. To wśród tej wspól­no­ty modli­tew­nej teraz krą­żyć i wędro­wać będzie od domu do domu, wzy­wa­jąc wszyst­kich do różań­co­wej modli­twy. Bogu Niech Będę dzię­ki. Mat­ko Różań­ca Świę­te­go — Poma­gaj nam nie­ustan­nie.

Maciej Braun CR

Blog