Maciej Braun CR

Blog

Żerdzie i organy

środa, 27 wrzesień 2017

Kolej­ny krok do przo­du. Z dzi­siej­szym dniem zaczy­na powsta­wać dach. W kolej­no­ści, naj­pierw nad aulą szkol­ną, dalej nad poszcze­gól­ny­mi kla­sa­mi. Robot­ni­cy wszyst­kie pra­ce wyko­nu­ją ręcz­nie, bez żad­nych wspo­ma­ga­ją­cych sprzę­tów czy dźwi­gów. Mimo to, spra­wy idą do przo­du i wyda­je się, że idzie im to spraw­nie. Pro­szę was o modli­twę w ich inten­cji, aby bez­piecz­nie zosta­ły wykoń­czo­ne pra­ce na wyso­ko­ściach. Kolej­na dobra wia­do­mość to taka, że wczo­raj uda­ło mi się przy­wieźć do para­fii solid­ne orga­ny. Co praw­da uży­wa­ne, ale głos wyda­ją solid­ny i bas jest jak nale­ży. Bogu i wszyst­kim dobrym ludziom ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia. Pamię­taj­cie o nas w modli­twie i ofie­rze. Bóg Zapłać.

Maciej Braun CR

Blog