Maciej Braun CR

Blog

Kamien wmurowany

niedziela, 17 wrzesień 2017

Nie­dzie­la dzi­siej­sza to prze­łom i radość w naszej para­fii. Gene­rał nasze­go zgro­ma­dze­nia o. Ber­nard Hyl­la CR doko­nał uro­czy­stej insta­la­cji kamie­nia węgiel­ne­go pod budo­wę szko­ły. Mimo iż pra­cy przed nami spo­ro, to i tak radość ogrom­na. Oczy­wi­ście nie było to otwar­cie, ono nastą­pi po zakoń­cze­niu budo­wy. Wam kocha­ni dzię­ku­ję za wszel­kie dobro i poma­gaj­cie nam, bez was nie damy sobie rady.

Maciej Braun CR

Blog