Maciej Braun CR

Blog

Pilne kobiety

sobota, 16 wrzesień 2017

Postę­py na budo­wie są widocz­ne. W dniu dzi­siej­szym hall szkol­ny został przy­go­to­wa­ny pod poło­że­nie żer­dzi dacho­wych. Potrzeb­ny jest oczy­wi­ście czas pod­le­wa­nia i schnię­cia wylew­ki. Dzię­ki Bogu pra­ce prze­bie­ga­ją spraw­nie i jak dotąd wszyst­ko idzie zgod­nie z pla­nem. Za dwa tygo­dnie wszyst­kie budyn­ki szkol­ne powin­ny zostać pokry­te. A w koście­le kobie­ty uczą się pil­nie.

Maciej Braun CR

Blog