Maciej Braun CR

Blog

Matko Bolesna — przyczyń się za nami.

piątek, 15 wrzesień 2017

Świę­tem Mat­ki Bożej Bole­snej roz­po­czę­li­śmy dni sku­pie­nia dla kobiet. Zapro­szo­ne są do reflek­sji nad swo­im życiem i postę­po­wa­niem. Tema­tem dni sku­pie­nia jest rola i zada­nia kobie­ty, w koście­le, rodzi­nie, spo­łe­czeń­stwie i świe­cie. Mat­ce Boga i czło­wie­ka powie­rza­my te dni. Mat­ko Bole­sna, przy­czyń się za nami.

Maciej Braun CR

Blog