Maciej Braun CR

Blog

Rekolekcje, pustaki i fundamenty

poniedziałek, 19 czerwiec 2017

Roz­po­czę­ło się na dobre. Pusta­ki do budo­wy szko­ły są wyra­bia­ne, kamie­nie zwie­zio­ne, powo­li fun­da­men­ty zaczy­na­ją być widocz­ne. Mło­dzież ze szkół śred­nich ma swo­je tygo­dnio­we reko­lek­cje. Do połu­dnia ich rówie­śnik przy­bli­ża im rolę i zada­nie mło­de­go czło­wie­ka w koście­le i w świe­cie. I tak będzie przez cały tydzień, po połu­dniu gru­pa męż­czyzn roz­po­czy­na swo­je reko­lek­cje. Pro­si­my was o modli­twę w naszej inten­cji aby te spra­wy ducho­we jak i budow­la­ne toczy­ły się tak, jak to Bóg zapla­no­wał. A i pamię­taj­cie o nas finan­so­wo, w kolej­nych eta­pach budo­wy.

Maciej Braun CR

Blog