Maciej Braun CR

Blog

Start i motywacja

poniedziałek, 12 czerwiec 2017

Mie­siąc czer­wiec obfi­to­wał w wie­le wyda­rzeń. Bogu dzię­ku­ję za czu­wa­nie cało­noc­ne przed Zesła­niem Ducha Świę­te­go, kla­sa malusz­ków też już goto­wa. Zapi­sa­li­śmy kolej­ne dzie­cia­ki do przed­szko­la. Powiem krót­ko, rośnie­my w siłę, tę ducho­wą i cie­le­sną. Zmia­ny widocz­ne są gołym okiem. Dziś roz­po­czę­li­śmy kopa­nie fun­da­men­tów pod Resur­rec­tion Pri­ma­ry Scho­ol. Para­fia­nie dopi­sa­li, pra­ce roz­po­czę­ły się dobrym tem­pem, przed nami pierw­szy etap, czy­li fun­da­men­ty na wszyst­kie budyn­ki. Pro­szę was kocha­ni o modli­twę i pomoc mate­rial­ną. Przy­znam, że wiel­ka to radość mieć wspar­cie ze stro­ny para­fian, to daje siłę i moty­wa­cję do pra­cy. Świę­ty Janie Paw­le II módl się za nami.

Maciej Braun CR

Blog