Maciej Braun CR

Blog

Japoński dywanik

poniedziałek, 12 czerwiec 2017

A oto nasz kla­sa dla naj­młod­szych, dobu­do­wa­na zosta­ła do poprzed­nich dwóch. Uda­ło się nam zdo­być wykła­dzi­nę dla dzie­ci, któ­ra ma bawić i uczyć ale i słu­żyć do odpo­czyn­ku. Zosta­ła kupio­na w skła­dzie rze­czy uży­wa­nych, któ­ry przy­wo­zi rze­czy z Japo­nii. Za wszel­kie cuda Bożej łaski, któ­rych doświad­cza­my każ­de­go dnia, Bogu niech będą dzię­ki.

Maciej Braun CR

Blog