Maciej Braun CR

Blog

Resurrection Primary School

wtorek, 18 kwiecień 2017

W kolej­nym dniu okta­wy Zmar­twych­wsta­nia dzie­lę się z wami dobrą wia­do­mo­ścią. Poni­żej załą­czam pro­jekt, jak ma wyglą­dać szko­ła pod­sta­wo­wa.

Będzie mia­ła 7 sal szkol­nych, salę kom­pu­te­ro­wą oraz spor­to­wo-rekre­acyj­ną.

Wszyst­kich Was pro­szę kocha­ni o modli­twę w tej inten­cji i co to dużo mówić, o hoj­ne ser­ce. Ufam, że nam się uda.

Pro­szę was gorą­co o pomoc, pra­ce mają ruszyć w lip­cu.

Maciej Braun CR

Blog