Maciej Braun CR

Blog

Cuda i klasa

sobota, 25 marzec 2017

Moż­na by wie­le mówić, ale lepiej niech poka­żą czy­ny. Roz­po­czę­ta budo­wa kolej­nej kla­sy przed­szko­la posu­wa się do przo­du. Z całe­go ser­ca dzię­ku­ję Panu Roma­no­wi Kapi­ca i Pani Hali­nie Ochwat i ich rodzi­nom za ufun­do­wa­nie nowej kla­sy. Tak wła­śnie rodzi się nowe i Boże dzie­ło, tam gdzie wyda­je się rzecz nie­moż­li­wym, Pan Bóg dzia­ła cuda. Myślę, że to jesz­cze nie koniec, jestem prze­ko­na­ny, że Bóg otwo­rzy ser­ca wie­lu dobrych ludzi i za pło­tem powsta­nie pod­sta­wo­wa szko­ła. Ale o tym wie­cej innym razem.

Maciej Braun CR

Blog