Maciej Braun CR

Blog

Fundamenty pod baby class

sobota, 18 marzec 2017

Dziś ostat­ni dzień naszych wyjaz­do­wych reko­lek­cji. Jutro ich zakoń­cze­nie i pod­su­mo­wa­nie.

Zgro­ma­dzi­my się na wspól­nej Eucha­ry­stii aby dzię­ko­wać Bogu za wszel­kie łaski otrzy­ma­ne pod­czas reko­lek­cji oraz pro­sić o dobre ich owo­ce. Fun­da­men­ty pod baby class, czy­li kla­sę dla naj­młod­szych są powo­li kopa­ne. Sło­wo „powo­li” pasu­je dosłow­nie do kopią­cych, no ale trud­no się dzi­wić, obec­nie na ter­mo­me­trze 37 stop­ni na plu­sie. Dobrej sobo­ty życzę i rado­snej 3 nie­dzie­li wiel­kie­go postu.

Maciej Braun CR

Blog